نظرسنجی

    نظرشما درباره سایت؟

سایت های پیشنهادی

برگزاری دوره پیشگیری از معلولیتهای دوران سالمندی در بهزیستی نوشهر

به گزارش روابط عمومی بهزیستی نوشهر در تاریخ 1397/11/30 دوره و کارگاه پیشگیری از معلولیتهای دوران سالمندی با حضور خانم عربی از دفتر پیشگیری از معلولیت سازمان بهزیستی کشور،جواد بسطامی ریاست اداره بهزیستی نوشهر،خانم غفرانی کارشناس دفتر پیشگیری از معلولیت بهزیستی استان مازندران،خانم خلیل پور مدرس سالمندی استان مازندران،خانم هاشمی مسوول پیشگیری بهزیستی نوشهرو سالمندان کانون بازنشنستگان کشوری در سالن اجتماعات بهزیستی نوشهر برگزار گردید.

برگزاری دوره پیشگیری از معلولیتهای دوران سالمندی در بهزیستی نوشهر

 

برگزاری دوره پیشگیری از معلولیتهای دوران سالمندی در بهزیستی نوشهر

 

برگزاری دوره پیشگیری از معلولیتهای دوران سالمندی در بهزیستی نوشهر

 

برگزاری دوره پیشگیری از معلولیتهای دوران سالمندی در بهزیستی نوشهر

 

برگزاری دوره پیشگیری از معلولیتهای دوران سالمندی در بهزیستی نوشهر

 

برگزاری دوره پیشگیری از معلولیتهای دوران سالمندی در بهزیستی نوشهر

 

برگزاری دوره پیشگیری از معلولیتهای دوران سالمندی در بهزیستی نوشهر

 

برگزاری دوره پیشگیری از معلولیتهای دوران سالمندی در بهزیستی نوشهر

 

برگزاری دوره پیشگیری از معلولیتهای دوران سالمندی در بهزیستی نوشهر

 

برگزاری دوره پیشگیری از معلولیتهای دوران سالمندی در بهزیستی نوشهر

 

برگزاری دوره پیشگیری از معلولیتهای دوران سالمندی در بهزیستی نوشهر

 

برگزاری دوره پیشگیری از معلولیتهای دوران سالمندی در بهزیستی نوشهر

 

برگزاری دوره پیشگیری از معلولیتهای دوران سالمندی در بهزیستی نوشهر

 

برگزاری دوره پیشگیری از معلولیتهای دوران سالمندی در بهزیستی نوشهر