نظرسنجی

    نظرشما درباره سایت؟

سایت های پیشنهادی

برگزاری بازارچه خیریه غذا و صنایع دستی

 
 

برگزاری بازارچه خیریه غذا و صنایع دستی

روز چهارشنبه و پنج شنبه مورخ 94/12/19 الی 94/12/20 در شهرستان نوشهر با همت اداره بهزیستی شهرستان نوشهر و همکاری شهرداری شهرستان نوشهر جمعی از دانشجویان خوش ذوق و موسسه های هومهر ومیلا بازارچه خیریه غذا و صنایع دستی به نفع کودکان بی سرپرست و معلولین تحت پوشش بر پا نمودند و پا فروش غذا و ترشیجات و شیرینی جات مختلف و صنایع دستی به نفع بچه های بی سرپرست کمکهای مالی جمع آوری کردند.

 

برگزاری بازارچه خیریه غذا و صنایع دستی

 

برگزاری بازارچه خیریه غذا و صنایع دستی

 

برگزاری بازارچه خیریه غذا و صنایع دستی

 

برگزاری بازارچه خیریه غذا و صنایع دستی

 

برگزاری بازارچه خیریه غذا و صنایع دستی

 

برگزاری بازارچه خیریه غذا و صنایع دستی

 

برگزاری بازارچه خیریه غذا و صنایع دستی

 

برگزاری بازارچه خیریه غذا و صنایع دستی

 

برگزاری بازارچه خیریه غذا و صنایع دستی

 

برگزاری بازارچه خیریه غذا و صنایع دستی

 

برگزاری بازارچه خیریه غذا و صنایع دستی

 

برگزاری بازارچه خیریه غذا و صنایع دستی

 

برگزاری بازارچه خیریه غذا و صنایع دستی

 

برگزاری بازارچه خیریه غذا و صنایع دستی

 

برگزاری بازارچه خیریه غذا و صنایع دستی

 

برگزاری بازارچه خیریه غذا و صنایع دستی

 

برگزاری بازارچه خیریه غذا و صنایع دستی

 

برگزاری بازارچه خیریه غذا و صنایع دستی

 

برگزاری بازارچه خیریه غذا و صنایع دستی

 نیازی