نظرسنجی

    نظرشما درباره سایت؟

سایت های پیشنهادی

برگزاری بازارچه خیریه غذا و صنایع دستی

برگزاری بازارچه خیریه غذا و صنایع دستی

به گزارش روابط عمومی بهزیستی روز چهارشنبه و پنج شنبه مورخ 96/12/16 الی 96/12/17 در شهرستان نوشهر با همت اداره بهزیستی  نوشهر و همکاری شهرداری نوشهر  با حضور  مسوولین شهری و جمعی از دانشجویان خوش ذوق و موسسه های هومهر ومیلا بازارچه خیریه غذا و صنایع دستی و تئاتر خیابانی به نفع کودکان بی سرپرست و معلولین تحت پوشش بر پا نمودند و پا فروش غذا و ترشیجات و شیرینی جات مختلف و صنایع دستی به نفع بچه های بی سرپرست کمکهای مالی جمع آوری کردند.

برگزاری بازارچه خیریه غذا و صنایع دستی

 

برگزاری بازارچه خیریه غذا و صنایع دستی

 

برگزاری بازارچه خیریه غذا و صنایع دستی

 

برگزاری بازارچه خیریه غذا و صنایع دستی

 

برگزاری بازارچه خیریه غذا و صنایع دستی

 

برگزاری بازارچه خیریه غذا و صنایع دستی

 

برگزاری بازارچه خیریه غذا و صنایع دستی

 

برگزاری بازارچه خیریه غذا و صنایع دستی

 

برگزاری بازارچه خیریه غذا و صنایع دستی

 

برگزاری بازارچه خیریه غذا و صنایع دستی

 

برگزاری بازارچه خیریه غذا و صنایع دستی

 

برگزاری بازارچه خیریه غذا و صنایع دستی

 

برگزاری بازارچه خیریه غذا و صنایع دستی

 

برگزاری بازارچه خیریه غذا و صنایع دستی

 

برگزاری بازارچه خیریه غذا و صنایع دستی

 

برگزاری بازارچه خیریه غذا و صنایع دستی

 

برگزاری بازارچه خیریه غذا و صنایع دستی

 

برگزاری بازارچه خیریه غذا و صنایع دستی

 

برگزاری بازارچه خیریه غذا و صنایع دستی

 

برگزاری بازارچه خیریه غذا و صنایع دستی

 

برگزاری بازارچه خیریه غذا و صنایع دستی

برگزاری بازارچه خیریه غذا و صنایع دستی

 

برگزاری بازارچه خیریه غذا و صنایع دستی