نظرسنجی

    نظرشما درباره سایت؟

سایت های پیشنهادی

برگزاری جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان نوشهر در اداره بهزیستی

به گزارش روابط عمومی بهزیستی  در روز شنبه 1397/12/4نوشهر جلسه شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر نوشهر با حضور معاون فرماندار شهرستان نوشهر و اعضای شورای هماهنگی در اداره بهزیستی نوشهر برگزار گردید و اعضاء به ارائه گزارش عملکرد خود در مورد مبارزه با مواد مخدر پرداختند.

برگزاری جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان نوشهر در اداره بهزیستی

 

برگزاری جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان نوشهر در اداره بهزیستی

 

برگزاری جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان نوشهر در اداره بهزیستی

 

برگزاری جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان نوشهر در اداره بهزیستی

 

برگزاری جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان نوشهر در اداره بهزیستی