نظرسنجی

    نظرشما درباره سایت؟

سایت های پیشنهادی

برگزاری دوره اموزشی کارتیمی باهدف تدوین و مراقبت فرزندان مراکز

برگزاری دوره اموزشی کارتیمی باهدف تدوین و مراقبت فرزندان مراکزباحضور معاونت امور اجتماعی بهزیستی مازندران،مشاور مدیرکل،رییس اداره بهزیستی نوشهروکارشناسان وتیم مراقبت مراکز به میزبانی بهزیستی نوشهر

برگزاری دوره اموزشی کارتیمی باهدف تدوین و مراقبت فرزندان مراکز

 

برگزاری دوره اموزشی کارتیمی باهدف تدوین و مراقبت فرزندان مراکز